Política de dades

Protecció de dades personals

El prestador compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament i la lliure circulació de dades personals (d’ara endavant, RGPD) i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de la persona usuària.

Segons l’establit en l’Article 5 del RGPD

– Les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.
– Les dades s’arreplegaran exclusivament per a les finalitats descrites i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
– Les dades seran adequades, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.
– Les dades seran exactes, i si fóra necessari, actualitzades. S’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen sense dilació si les dades són inexactes pel que fa als finals per als quals es tracten.
– Les dades es mantindran de manera que es permeta la identificació de les persones interessades durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.
– Les dades es tractaran de tal manera que es garantisca una seguretat adequada mitjançant l’aplicació de mesures de control apropiades.

Responsable del tractament de les seues dades

Identitat: Ajuntament de Castelló
Direcció: Plaza Mayor 1 , 12001 Castelló
Correu: dpd@castello.es
Telèfon: 010
Contacte DPD.: dpd@castello.es

Finalitat del tractament de les seues dades personals

Les dades que ens facilite mitjançant l’apartat de Contacte seran tractades amb la finalitat d’atendre la seua sol·licitud. Si ens envia un correu electrònic, igualment, tractarem les dades per a donar resposta a la seua sol·licitud. La recollida i tractament de les dades personals a través dels diferents formularis als quals poguera accedir a través del web té diferents finalitats indicades en les clàusules arreplegades en el formulari corresponent. Aquestes finalitats seran atendre la seua sol·licitud, reclamació, denúncia i, en general, gestionar el tràmit que inicie a través de la web arturbajove.castello.es

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·licite la seua supressió per la persona usuària.

Legitimació per al tractament de les seues dades

La legitimació per al tractament dependrà de la seua petició. Així quan estiga relacionada amb les funcions de l’Ajuntament es basaran en l’exercici de les funcions públiques. Quan es realitze una petició o se subscriga a algun servei oferit per l’Ajuntament es basarà en el seu consentiment. Quan la sol·licitud estiga relacionada amb el compliment d’una obligació legal, la normativa aplicable serà la base de legitimació.

Persones destinatàries a les quals es comunicaran les seues dades

El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives. Per tant, el prestador garanteix a la persona usuària el fet que en cap concepte les dades personals recollits en el lloc web seran cedits, transferides, ni venudes a cap tercer.
En cas que la persona usuària se subscriga a comunicacions automatitzades d’arturbajove.castello.es (butlletí de notícies, últimes entrades, etc.) posteriorment a l’1 d’abril de 2018, les dades personals que facilite per a l’alta en aquest servei s’emmagatzemaran en els servidors de MailChimp, plataforma usada per a la difusió dels continguts anteriorment esmentats.

Obtenció de les seues dades

Les dades personals que tractem procedeixen dels diferents formularis de registre o subscripció en arturbajove.castello.es. No es tracten dades especialment protegides.

Les categories de dades que es tracten són:

– Dades d’identificació
– Adreces electròniques

Drets de la persona usuària

Podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat/da de Protecció de Dades per qualsevol dubte que tinga referit al tractament de les seues dades de caràcter personal en la següent adreça dpd@castello.es. Podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Portabilitat, Supressió o, si escau, Oposició. Per a açò, podrà dirigir-se a l’Ajuntament en la següent adreça Plaça Major 1, 12001 Castelló de la Plana, especificant el dret que sol·licita, acompanyant de document identificatiu (DNI, Passaport) En cas que actuara mitjançant representant legal o voluntari/ària, haurà d’aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).”