ESPAIS GRAFIT LLIURE

Els ESPAIS GRAFIT LLIURE són aquells que poden ser utilitzats per qualsevol persona que desitge realitzar un grafit sense necessitat de sol·licitud prèvia, excepte el compliment de les “Normes per a utilització d’espais públics Art Urbà Jove – Grafit lliure“.

A continuació tens un resum d’algunes qüestions importants a tenir en compte:

Els grafits no generaran drets d'autor/a

La utilització dels espais públics ART URBÀ JOVE GRAFIT – LLIURE no generarà drets d’autor/a sobre els grafits realitzats, atés que aquests espais es repintaran periòdicament amb l’objectiu de poder ser utilitzats novament. No obstant això, l’Ajuntament de Castelló de la Plana podrà conservar, pel període que crega oportú, aquells grafits que per la seua qualitat artística i/o tècnica d’execució siguen mereixedors de la seua conservació.

Han de ser obres originals de l'artista

El grafit ha de ser una obra original de l’artista i, per tant, queda prohibida la còpia o plagi d’obres.

Obligació de l'utilització d'equips de protecció

Les persones grafiteres hauran d’utilitzar els equips de protecció necessaris (màscares, guants, etc.).

Exempció de responsabilitat

L’Ajuntament de Castelló de la Plana no es farà responsable dels accidents, danys, lesions o qualsevol altre perjudici que es puguen produir en ocasió de l’activitat sol·licitada.

Prohibició de qualsevol forma de discriminació

Queda prohibida la realització de qualsevol grafit que incite o fomente la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació o que atempte contra la dignitat humana; tampoc es podran realitzar grafits de caràcter polític i/o religiós.

Utilització correcta dels espais autoritzats

Únicament es podran realitzar els grafits dins dels espais autoritzats. La persona grafitera serà responsable de la preparació de l’espai per a realitzar el grafit i prendrà les mesures necessàries per a protegir de possibles danys els espais limítrofs (voreres, grafits d’altres artistes, mobiliari urbà, vehicles, etc.). A més, delimitarà l’espai per a evitar afeccions a vianants. De la mateixa manera, en finalitzar realitzarà les tasques de neteja necessàries i de recollida de residus generats a fi de deixar en les millors condicions possibles els espais utilitzats.

L'Ajuntament de Castelló es reserva el dret a divulgar les obres

L’Ajuntament de Castelló de la Plana es reserva el dret a divulgar o difondre els grafits públicament i reproduir-los en part o en la seua totalitat, sense que per això els/les autors/es, a qui se’ls reconeix la propietat intel·lectual dels grafits, meriten cap dret.

Normativa aplicable

Per a tot allò no previst en les Normes per a utilització d’espais públics Art Urbà Jove – Grafit lliure, resultarà d’aplicació l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana de Castelló de la Plana, aprovada en data 25 de setembre de 2008 i modificada en data 30 de març de 2012, en vigor; així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental que siguen aplicables.

Relació d’Espais Grafit Lliure

Els ESPAIS ART URBÀ JOVE GRAFIT LLIURE estan identificats i senyalitzats amb el logotip ART URBÀ JOVE – LLIURE. L’espai disponible per a realitzar grafit serà el que queda delimitat entre els logotips pintats en cada extrem de l’espai.

IMPORTANT: Consulta la informació que apareix en cada espai i tin en compte les seues característiques específiques (Exem: mobiliari urbà a respectar, trams no disponibles, etc.)