Limitació de responsabilitat

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuària, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra aplicable.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparèixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement de les persones usuàries aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.