ESPAIS GRAFIT AMB RESERVA

Els ESPAIS GRAFIT AMB RESERVA són aquells espais que poden ser utilitzats per qualsevol persona jove, nascuda o resident en Castelló de la Plana amb edats compreses entre els 14 i 35 anys (ambdos incloses), que desitge realitzar un grafit prèvia presentació de sol·licitud i després d’obtenció d’autorizació favorable, tenint en compte les “NORMES PER A la UTILITZACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS ART URBÀ JOVE – GRAFIT AMB RESERVA“.

Per a sol·licitar un espai públic ART URBÀ JOVE – GRAFIT AMB RESERVA només has de triar l’espai i tram/s que desitges reservar d’entre els que apareixen disponibles en la “Relació d’Espais Grafit amb Reserva” omplir i presentar la “SOL·LICITUD D’ESPAIS PÚBLICS ART URBÀ JOVE – GRAFIT“; i esperar que se’t comunique l’autorització.

A continuació tens un resum d’algunes qüestions importants a tenir en compte:

Presentació de sol·licituds

– Les sol·licituds d’espais públics ART URBÀ JOVE – GRAFIT AMB RESERVA hauran de presentar-se almenys quinze dies naturals abans de la data per a la que se sol·licita l’espai, a fi de poder programar adequadament l’ús del mateix.

– La sol·licitud es presentarà en el Registre General de l’Ajuntament de Castelló de la Plana o en qualsevol dels Registres de les Juntes de Districte situades en: Districte Nord, plaça del Primer Molí s/n; Districte Sud, carrer Ricard Catalá cantó amb Joaquín Marqués; Districte Este, avinguda Germans Bou, 27; Districte Oest, plaça d’Espanya, 1; Districte Centre, plaça Major i Districte Marítim, passeig Bonavista, 28 o a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló (seuelectronica.castello.es)

– A la instància de sol·licitud s’adjuntaran un dossier amb dissenys i/o imatges de grafits realitzats per la/es persona/es participant/s en el grafit. En el cas que l’espai vaja a ser utilitzat per una persona menor d’edat, la sol·licitud serà presentada pel seu/la seua representant legal (pare, mare, tutor/a…). Si l’espai fora utilitzat per diverses persones, es detallaran les dades personals dels i les participants en la realització del grafit.

– Les sol·licituds seran ateses segons l’orde de presentació. Després de la comprovació de la disponibilitat de l’espai i dates sol·licitades, així com la valoració del dossier presentat, s’autoritzarà o es denegarà per escrit el permís d’utilització. En l’autorització quedaran especificades les condicions d’ús de l’espai sol·licitat.

Els grafits no generaran drets d'autor/a

La utilització dels espais públics ART URBÀ JOVE GRAFIT – AMB RESERVA no generarà drets d’autor/a sobre els grafits realitzats, atés que aquests espais es repintaran periòdicament amb l’objectiu de poder ser utilitzats novament. No obstant això, l’Ajuntament de Castelló de la Plana podrà conservar, pel període que crega oportú, aquells grafits que per la seua qualitat artística i/o tècnica d’execució siguen mereixedors de la seua conservació.

Han de ser obres originals de l'artista

El grafit ha de ser una obra original de l’artista i, per tant, queda prohibida la còpia o plagi d’obres.

Obligació de l'utilització d'equips de protecció

Les persones grafiteres hauran d’utilitzar els equips de protecció necessaris (màscares, guants, etc.).

Exempció de responsabilitat

L’Ajuntament de Castelló de la Plana no es farà responsable dels accidents, danys, lesions o qualsevol altre perjudici que es puguen produir en ocasió de l’activitat sol·licitada.

Prohibició de qualsevol forma de discriminació

Queda prohibida la realització de qualsevol grafit que incite o fomente la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació o que atempte contra la dignitat humana; tampoc es podran realitzar grafits de caràcter polític i/o religiós.

Utilització correcta dels espais autoritzats

Únicament es podran realitzar els grafits dins dels espais autoritzats. La persona sol·licitant serà responsable de la preparació de l’espai sol·licitat per a realitzar el grafit i prendrà les mesures necessàries per a protegir de possibles danys els espais limítrofs (voreres, grafits d’altres artistes, mobiliari urbà, vehicles, etc.). A més, delimitarà l’espai per a evitar afeccions a vianants. De la mateixa manera, en finalitzar realitzarà les tasques de neteja necessàries i de recollida de residus generats a fi de deixar en les millors condicions possibles els espais utilitzats.

L'Ajuntament de Castelló es reserva el dret a divulgar les obres

L’Ajuntament de Castelló de la Plana es reserva el dret a divulgar o difondre els grafits públicament i reproduir-los en part o en la seua totalitat, sense que per això els autors/es, a qui se’ls reconeix la propietat intel·lectual dels grafits, meriten cap dret.

Normativa aplicable

Per a tot allò no previst en les Normes per a utilització d’espais públics Art Urbà Jove- Grafit, resultarà d’aplicació l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana de Castelló de la Plana, aprovada en data 25 de setembre de 2008 i modificada en data 30 de març de 2012, en vigor, així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental que siguen aplicables.

Relació d’Espais Grafit amb Reserva

Els ESPAIS ART URBÀ JOVE GRAFITI AMB RESERVA estan identificats i senyalitzats amb el logotip ART URBÀ JOVE – AMB RESERVA. L’espai disponible per a realitzar grafiti serà el que queda delimitat entre els logotips pintats en cada extrem de l’espai. Tenint en compte que cada espai es troba dividit per trams numerats, en l’autorització que es concedisca quedarà establit el/els tram/s sobre el/els que es podrà/n realitzar grafits.

IMPORTANT: Consulta la informació que apareix en cada espai i tin en compte les seues característiques específiques (Ex.: mobiliari urbà a respectar, trams no disponibles, etc.)